Käpylän Voimistelijat ry:n säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Käpylän Voimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2 §  Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsenistönsä liikuntaa ja tarjota eri ikäisille mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa harrastus- ja kilpatasolla harrastajien edellytysten ja tarpeiden mukaan.

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Toiminnan tavoitteena on laaja-alaisen ja tasa-arvoisen liikuntakulttuurin edistäminen.

3 §  Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa

1) tekemällä voimistelu- ja liikuntakasvatustyötä 

2) järjestämällä jäsenilleen; voimistelu-, urheilu- ja muita liikuntaharjoituksia sekä koulutusta.

2) hankkimalla tarvittavia välineitä ja materiaaleja

3) järjestämällä näytöksiä, juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa

4) vaikuttamalla kotipaikkakunnallaan liikunta-, terveyskasvatus- sekä liikuntapaikkasuunnitteluun ehdotuksin ja kannanotoin

5) hoitamalla tiedotus- ja suhdetoimintaa

4 § Toiminnan tukeminen

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

1) harjoittaa julkaisutoimintaa

2) välittää jäsenistölleen voittoa tavoittelematta liikuntaan liittyviä välineitä, asuja ja tarvikkeita

3) ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja

4) omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta

5) järjestää huvi- ja tanssitilaisuuksia, varainkeräyksiä ja arpajaisia

6) harjoittaa majoitus- ja ravitsemusliikettä

5 § Yhdistyksen jäsenyys liitossa

Yhdistys on Suomen Voimisteluliitto ry:n jäsen, jota näissä säännöissä sanotaan liitoksi, ja noudattaa liiton sääntöjä

6 § Yhdistyksen jäsenyys

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä henkilö, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä. Jäsen suorittaa yhdistyksen kokouksen päättämät jäsenmaksut. Yhdistyksen hallitus hyväksyy yhdistyksen jäsenet.

Yhdistyksellä voi olla kannattajajäseninä henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, joiden jäsenmaksun suuruuden päättää yhdistyksen kokous. 

Yhdistys voi kutsua varsinaisessa kokouksessa tekemällään päätöksellä kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajalla ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

Yhdistys voi antaa kunniajäsenen arvonimen ansioituneelle henkilölle. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

7 § Yhdistyksestä eroaminen 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsen, joka ei ole maksanut jäsenmaksua vuoteen, katsotaan eronneeksi. 

8 § Yhdistyksestä erottaminen

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei täytä sääntöjen mukaan hänelle kuuluvia velvollisuuksia tai toimii yhdistyksen tai liiton sääntöjen tai tarkoitusperien vastaisesti.

Hallitus päättää myös kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan liiton sääntöjä ja määräyksiä.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja.

Seura ja sen jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassaolevaa Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaan Antidopingsäännöstöä ja Kansainvälisen lajiliiton astidopingsäännöstöä sekä Olympiakomitean antidopingsäännöstöä.

9 § Liittymis- ja  jäsenmaksut

Seuran kevätkokous päättää vuosittain varsinaisilta jäseniltä seuraavana vuonna kannettavan liittymis- ja jäsenmaksujen ja kannattajajäsenten jäsenmaksun suuruudesta. Jäsenmaksu voi olla eri suuruinen eri jäsenryhmille. Kunniajäseniltä eikä kunniapuheenjohtajalta peritä jäsenmaksua.

10§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa, ja syyskokous pidetään aikaisintaan marras- joulukuussa.

Hallitus kutsuu yhdistyksen kokouksen koolle vähintää 5 päivää ennen kokousta, ilmoittamalla siitä verkkosivuillaan.

Kokouskutsussa huomioidaan yhdistyslain 24§:n määräykset

11§ Asioiden käsittely yhdistyksen kokouksissa

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Avataan kokous

2) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa

4) Esitetään yhdistyksen vuosikertomus

5) Esitetään edellisen tilikauden tilit ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien niistä antama lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös

6) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille

7) Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat

8) Käsitellään asiat, jotka yhdistyksen jäsen on jättänyt viimeistään 30 päivää ennen kokousta hallitukselle syyskokouksessa käsiteltäväksi, mikäli asiaa ei ole kokouskutsussa mainittava

9) Päätetään kokous

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Avataan kokous

2) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa

4) Vahvistetaan tulevan tilikauden toimintasuunnitelma talousarvioineen

5) Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi

6) Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

7) Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

8) Päätetään jäsenmaksujen suuruus 

9) Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat

10) Käsitellään asiat, jotka yhdistyksen jäsen on jättänyt viimeistään 30 päivää ennen kokousta hallitukselle kevätkokouksessa käsiteltäväksi, mikäli asiaa ei ole kokouskutsussa mainittava

11) Päätetään kokous

Yhdistyksen kokouksessa asiat ratkaistaan yksinkertaiselle ääntenenemmistöllä lukuun ottamatta yhdistyslain 27 §:n 3 kohdassa mainittuja tapauksia. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

12§ Seuran ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, hallituksen kokous niin päättää tai kun vähintään 1/10 hallituksen äänioikeutetuista jäsenistä jonkin määrätyn asian takia sitä hallitukselta vaatii. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on kutsuttu koolle.

Ylimääräinen kokous on pidettävä vahintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen. Kokouskutsussa noudatetaan hallituksen koollekutsumissääntöjä.

13§ Seuran toiminnan johtaminen

Seuran toimintaa ja taloutta johtaa kevätkokouksen valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu 8 jäsentä. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain, aluksi arvan sittemmin vuoron mukaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuosittain ja nimeää muut tarvittavat toimihenkilöt.

14§ Hallituksen tehtävät

15§ Hallituksen toiminnantarkastus

16§ Hallituksen nimen kirjoittaminen

17§ Sääntöjen muuttaminen

18§  Seuran purkaminen

Jatkuu, päivitys kesken.